ReglementREGLEMENT ONDERNEMERSPRIJS LEUDAL

1.  Algemene doelstelling:
De organisatie (Lions Club Leudal) stelt zich ten doel om een keer per jaar de uitverkiezing van De Ondernemersprijs Leudal in de gemeente Leudal te organiseren. Hiermee wordt beoogd om aandacht te schenken aan het ondernemen in de breedste zin van het woord en ondernemers een podium te bieden om zich op positieve wijze te presenteren.
Afgeleide doelstellingen zijn:
  • het organiseren van een informele avond voor en door ondernemers;
  • fundraising voor een goed doel, waarbij de voorkeur uitgaat naar een bestemming binnen de gemeente Leudal.
2.  Kandidaten:
Bedrijven die willen deelnemen aan de uitverkiezing, dienen als onderneming ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel, hun hoofdvestiging te hebben in de gemeente Leudal, en tenminste twee jaar als zelfstandige onderneming actief te zijn. Het begrip hoofdvestiging zal hierbij ruim worden geïnterpreteerd, zodat bijvoorbeeld ook een grotendeels zelfstandig opererende Nederlandse dochteronderneming met een buitenlandse ‘moeder’ of een zelfstandige ondernemer, die als franchisenemer van een formule opereert, hiertoe gerekend kunnen worden. 
Kandidaat-bedrijven leveren een bijdrage aan de bedrijvigheid als bron van werkgelegenheid en welvaart in de gemeente Leudal. De kandidaat-bedrijven moeten op de hoogte zijn van de procedure en het reglement van de uitverkiezing en dienen bij inschrijving te verklaren dat zij hiermee instemmen.

3.  Thema:

Aan de uitverkiezing van de onderneming van het jaar wordt jaarlijks een thema gekoppeld waarop deelnemende bedrijven in het bijzonder worden beoordeeld. Voorbeelden van zulke thema's zijn: vakmanschap, service/klantvriendelijkheid, personeelsbeleid, innovatie, maatschappelijk verantwoord ondernemen.

4.  Onderscheidingen:

De titel Ondernemersprijs Leudal wordt toegekend aan de ondernemer die door de jury met zijn/haar onderneming als beste wordt beoordeeld op het gebied van goed ondernemerschap in het algemeen en het thema van het desbetreffende jaar in het bijzonder. Daarnaast wordt er een publieksprijs toegekend aan de ondernemer die naar het oordeel van het publiek zijn/haar onderneming het beste weet te presenteren op de avond van de uitreiking.

5.  Aanmelding:
Ondernemingen die voldoen aan de voorwaarden zoals beschreven onder punt 2 van dit reglement, konden zichzelf aanmelden als kandidaat.  Daarnaast konden bedrijven door anderen (bijvoorbeeld door ondernemersorganisatie) worden voorgedragen. Kandidaatstelling gebeurt door invulling van het aanmeldingsformulier.

6.  Vertrouwelijkheid:
Alle van en over de kandidaat-bedrijven verkregen informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

7.  Bekendmaking:
De namen van de genomineerde bedrijven worden in de media bekend gemaakt. De namen van de bedrijven die zich kandidaat hebben gesteld, doch niet tot de genomineerden behoren, worden niet bekend gemaakt.

8.  Jury:
De uitverkiezing van de Ondernemer van het jaar geschiedt door een jury, die uit tenminste 3 personen zal bestaan. De jury wordt samengesteld uit personen die deskundig en onafhankelijk zijn. De jury bepaalt zelf haar werkwijze en welke informatie men denkt nodig te hebben; in overleg met de organisatie wordt vastgesteld hoe de informatie verkregen wordt. Tegen de beslissingen van de jury met betrekking tot de uitverkiezing is geen beroep mogelijk noch kan hierover worden gecorrespondeerd.

9.  Rechten:
De uitverkiezing tot Ondernemersprijs Leudal  geeft aan de betreffende onderneming het recht om deze titel gedurende een jaar te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden. Dit geldt eveneens voor de winnaar van de Rabobank Publieksprijs.

10. Onvoorzien:
In alle situaties, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.

11. Sociale media, eigendomsrechten en privacy:

De deelnemers aan- en bezoekers van de ondernemersprijs staan de rechten van foto’s, sociale media en andersoortige uitingen van hun bedrijf (en persoonlijk) ten behoeve van de ondernemersprijs af aan de organisatie, zodat deze door de organisatie vrijelijk gebruik kunnen worden gemaakt ter promotie en het onder de aandacht brengen van de ondernemersprijs. 

12. Geheimhouding:
Kandidaten welke zich verkiesbaar stellen worden verplicht geheimhouding te betrachten over inhoudelijke zaken die betrekking hebben over de organisatie van de ondernemersprijs. Verder zal de kandidaat zich niet negatief uitlaten in de (sociale) media omtrent de ondernemersprijs. Per overtreding zal een direct opeisbare boete van € 500,- verschuldigd zijn en een rectificatie in de (sociale) media worden geplaatst.